top of page

כיצד חשיבה "מחוץ לקופסא" מסייעת להגעה לפתרונות אפקטיביים?

כולנו מסתכלים על העולם דרך העיניים שלנו, נקודת המבט שלנו, כאשר נקודת המבט האישית שלנו מורכבת מתוך "המפה" האישית שלנו, שהנה אוסף אמונות ערכים, חוויות, זיכרונות והרגשות שלנו. ה"מפה האישית" מהווה מסננת הקובעת כיצד נראה את המציאות.

פעמים רבות, אחת הדרכים האפקטיביות לפתור קונפליקטים בכלל ובשולחן הגישור בפרט, לרבות בחינת אסטרטגיות משפטית בהליכים משפטיים היא החלפת עמדות התפיסה. כלומר החלפת נקודת המבט שלי, ובחינת הקונפליקט מנקודת מבט אחרת, של האדם האחר, וכן נקודת מבט אובייקטיבית על הסיטואציה, על מנת להגיע לפתרונות יעילים ויצירתיים.

ישנם שלוש עמדות תפיסות עיקריות, ו"טיול" בין העמדות מאפשר לראות את הסיטואציה משלוש נקודות מבט שונות:

עמדה ראשונה - נקודת המבט האישית - כיצד אני רואה את הדברים וחווה אותם ע"פ המפה האישית שלי. תקיעות בעמדה זו מייצרת קיבעון מחשבתי, מאידך הימצאות בה, מאפשרת בהירות לגבי הדרך הנכונה עבור האדם.

עמדה שנייה-נקודת המבט של האדם האחר. לראות את הדברים מתוך עולם האמונות ערכים והרגשות של האדם שמולי. ממש לדמיין "כניסה לנעלים" שלו/ה.

העמדה השלישית - העמדה הנייטרלית. העמדה האובייקטיבית, מבט מבחוץ נטול שיפוטיות, מבט שכזה מוריד את מפלס העוצמה של החוויה הרגשית ומאפשר תובנות אחרות ביחס לסיטואציה וראייה רחבה.

טיול בין עמדות יעיל במצבים של קונפליקטים, משא ומתן ריבים ומחלוקות שונות, כאשר כניסה למצב זה, מאפשרת פרספקטיבה רחבה, וקבלת תובנות משמעותיות לסיטואציות בינאישיות ומשם לפתרון קונפליקטים.

כאשר הליך הגירושין לא מתקדם / הליך הגישור "נתקע", פעמים רבות אני מעבירה את הצדדים בטכניקה של "טיול בין עמדות" על מנת להגיע לפתרונות יצירתיים.

במפגשים אישיים, אני יושבת עם כ"א מהצדדים בנפרד, ולאחר מכן במשתף, ובסיעור מוחות כ"א מהצדדים רואה את הסיטואציה מ- 3 נקודות מבט שונות. נקודת מבט אישית אשר מאפשרת בהירות לגבי מה שרוצים ומה שחשוב, נקודת המבט של הצד השני, המאפשרת ראיית הסיטואציה דרך החוויה והעמדה של האחר, ונקודת מבט אובייקטיבית "מלמעלה" נטולת שיפוטיות ואמוציות. תהליך זה מאפשר לכ"א מהצדדים לזקק את הסוגיות שמחלוקת, מאפשר להימנע מתקיעות בסוגיות נפיצות, ומשם לחתור לפתרון רחב מבלי להיתקע "בבעיה".

כך למשל, כשמתקיימת מחלוקת בנושא המזונות של הילדים /חלוקת הנטל הכלכלי במחציות חינוך ובריאות - יש את נקודת המבט האישית לגבי הצרכים של הילדים, היכולת הכלכלית של האם, והסכומים הנדרשים. יש את נקודת המבט של האב, מה היכולת הכלכלית שלו, בחינה של מה יקבלו הילדים בביתו ובבית האם וכו', ויש את נקודת המבט השלישית האובייקטיבית המציפה את המחלוקת והפערים בין 2 הגישות. נכנסים לשם פרמטרים של הגינות, מקום המאפשר לכ"א מהצדדים חיים ברווחה, מקום של צפיית פני העתיד, המקום שמאפשר לקיומם של 2 בתים לטובת הילדים, מנגנונים של הכרעה למשל בנושא חינוך, בריאות וכו'.

כך במחלוקות בנושא של פירוק שיתוף בדירה -למשל מי ירכוש את החלק של האחר בדירה ומה זה יפשר לכ"א מהם, בסוגייה של מעבר מגורים לעיר אחרת, חלוקת זמני שהות עם הילדים, זרם חינוך וכו'.

טיול בין עמדות, מאפשר לנו למקסם את היכולת שלנו להגיע לפתרון קונפליקטים, ולהשתמש בכל עמדה ככלי היוצר בהירות על האמת שלנו, אמפתיה והבנה על העמדה של האחר, והמקום ממנו זה נובע, וחשיבה רחבה אובייקטיבית על המצב. תהליך זה יוצר גבולות ברורים, כבוד לעצמי ולאחר, ולמעשה מאפשר חשיבה ואפשרויות נוספות שלא חשבנו עליהם כשנתקענו בעמדה הספציפית שלנו וחתירה לפתרון.


מאמרים אחרונים
bottom of page