top of page

מהו יפויי כח מתמשך?

יפויי כח מתמשך- לתכנן את העתיד ולאפשר לך וליקירך שקט נפשי בקבלת ההחלטות בעת הצורך

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה, הבוחר בן משפחה, או אדם אחר הקרוב אליו ואשר הוא סומך עליו/ה לשמש כמיופי כוחו, לקבל החלטות באשר לעתידו במצבים בהם לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעבורו, כעניינים רכושים ועניינים אישיים (לרבות עיניינים רפואיים).

ייפוי כח מתמשך נערך ע"י עורך דין המוסמך לכך מטעם משרד האפוטרופוס הכלל והפקדתו במשרד האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו.

כשיר לכך כל בגיר (מעל גיל 18) שלא מונה לו אפוטרופוס ומסוגל להביע את רצונו לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

עריכת ייפוי כח מתמשך מתאימה לכל אדם שעתידו חשוב לו, מתוך הבנה והכרה כי עלול הגיע המועד בו לא יוכל לקבל החלטות באשר לעתידו בשל אי כשירות בגין מחלה וכיוצ"ב, ומשכך, הסדר משפטי זה יכול להקל באופן משמעותי על יקיריו בטיפול הנדרש בכל העניינים האישיים באופן התואם את רצונו.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע”י עו”ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו, ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח, בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

כך למשל ניתן לקבוע:

  • מי רשאי לקבל החלטות בנוגע לטיפולים רפואיים, בזמן מחלה, אשפוז או מצב סיעודי?

  • האם הטיפול יעשה בבית או במוסד רפואי?

  • האם הטיפול יהיה אלטרנטיבי או קונבנציונלי?

  • מי מוסמך לטפל בנושאים הכספיים בחשבון הבנק של הממנה, חסכונות, השקעות בשוק ההון?

  • מי יטפל בקופות הפנסיה המיועדות לגיל פרישה?

  • האם רוצים להעניק סיוע כספי למי מבני המשפחה ובאילו סכומים? דוגמת סיוע ברכישת דירה לילדים, מתנות לאירועים, מימון לימודים אקדמאים ועוד.

  • מי יכנס במקום הממנה בניהול העסק?

  • מי ינהל את נכסי הנדל"ן הקיימים (דירה מושכרת לדוגמא, בבעלות ) וכדומה.

יפוי כח מתמשך מותאם ונבנה בהתאמה אישית לכל ממנה, וכולל מעורבות של בני המשפחה, כך שלכולם ברור ונהיר מה הם נדרשים ויכולים לבצע בעת הצורך בעבור ובשם הממנה.

להבדיל מצוואה בה נקבע מה ייעשה ברכוש לאחר אריכות ימים ושנים, יפויי כח מתמשך נועד למנות מיופה כח בחיים לפעול עבור הממנה כעושה דברו, בעת שהממנה לא יהיה כשיר בעצמו במהלך חייו לביצוע פעולות או קבלת החלטות בשל אי כשירות מכל סיבה שהיא.

מהפן הפרוצדוראלי יפוי כח מתמשך מופקד לאחר חתימתו במשרד האפוטרופוס הכללי, ובכך תהליך מינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש מתייתר. מדובר בחסכון כספי רב, חסכון בטרדות עתידיות ובזבוז זמן יקר כפניות לבית משפט לענייני משפחה, ותהליכים ביורוקרטיים ארוכים בעת בקשה למינוי אפוטרופוס.

ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל עת, אך זאת, כל עוד הממנה לא הגביל את עצמו מפורשות בייפוי הכוח עצמו. במקרה כזה, על הממנה להודיע על כך למיופה הכוח, ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

סוף מעשה במחשבה תחילה!


מאמרים אחרונים
bottom of page