top of page

שוויון בנטל המזונות - כיצד ניתן לבטל תשלום מזונות במשמורת משותפת או להביא להפחתת מזונות?

כיצד ניתן לבטל תשלום מזונות במשמורת משותפת או להביא להפחתת מזונות?

עד שנת 2017 חייבו בתי המשפט את האב במזונות והטילו עליו את מלוא האחריות הכלכלית לצרכים ההכרחיים של הילדים, גם אם מצבה הכלכלי של האם היה טוב משלו. גם כשהמשמורת הייתה משותפת הטילו בתי המשפט את עיקר החיוב על האב וזיכו אותו בהפחתה חלקית בלבד מתשלום המזונות. יחס ההכנסות של ההורים לא היה רלוונטי, וכך גם ההוצאות הישירות שהאב הוציא על הילדים.

בחודש יולי 2017 בפסק דין בע"מ 919/15 שינה בית המשפט העליון כללים אלה, כשקבע כי אמנם עד גיל 6 חיוב המזונות הוא אבסולוטי על האב, אך יחד עם זאת, מגיל 6 ואילך חובת המזונות תיקבע לפי חלוקת זמני השהות עם ההורים, יחס הכנסות ההורים ולפי היקף ההוצאות הישירות שכל אחד מהם מוציא בגינם.

המשמעות היא שכאשר שני ההורים מקיימים משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווים (ואף כמעט שווים), אזי שני ההורים יחויבו באופן שווה במזונות ילדיהם, כשחלוקת החיוב הכספי ביניהם, תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות. כך שבמקרה בו הצדדים חולקים זמני שהייה שווים או כמעט שווים, יופחת חיובו של האב, בהשוואה לחיוב המקובל היום. בנוסף, אם ההורים "שקולים" מבחינה כלכלית, אזי כל הורה יישא במזונותיהם של הילדים באופן עצמאי, ללא תשלום מזונות מידי האב לאם.

עוד נקבע, כי יקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינם הוצאות קיום שוטפות כביגוד, ספרים, ציוד, כאשר ההורה המרכז יהא זה שעובר לגירושין הוא זה שהיה המטפל העיקרי בילדים. בנוסף, הורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות של הילדים כחינוך ובריאות על פי כושר השתכרותם. בכל הקשור להוצאות המדור נקבע שכל הורה ישא בהוצאות המדור של הקטינים בעת שהותם עימו, תוך בחינה כי אין הדבר פוגע ביכולת ההורים לעמוד בתשלום המזונות של הקטינים.

מעבר למהפכה פסיקתית, המדובר במהפכה חברתית ותפיסתית, שנבעה מקול זעקתם של אבות אשר כרעו תחת נטל המזונות, תוך הנצחה של חוסר צדק בתשלום המזונות במצבים בהם מדובר באבות פעילים החולקים זמני שהות שווים, וכאשר מצבה הכלכלי של האם דומה או טוב מעבר למצבם הכלכלי שלהם.

כיום, נוכח שינוי התפיסה החברתית והמשפטית, גם הסכומים שנפסקים במצב של משמורת שאינה משותפת הינם נמוכים מבעבר.

בתיקי מזונות חדשים, בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים בהתאם להלכה החדשה, וקובעים את תשלומי מזונות הילדים וחלוקתם בין ההורים, בהתחשב הן ביחס הכנסות ההורים, והן ביחס זמני השהות אצל כ"א מההורים. יצוין, כי עד לאחרונה בית הדין הרבניים פסקו בתיקי מזונות ילדים, ברם, בחודש ספטמבר 2019 הגיע לסיומו מרוץ הסמכויות בנושא מזונות ילדים בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט, עת נקבע, כי בהיעדר הסכמה של אחד ההורים לבתי הדין הרבנים אין סמכות לדון במזונות קטינים.

כפועל יוצא מההלכה החדשה שנקבעה בבע"מ 919/15 בנושא המזונות, הגיעו לפתחם של בתי המשפט גם תיקי מזונות שנדונו ונסגרו, להפחתת מזונות. בעבר, הדרישה לשינויי גובה המזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם היתה דרישה לשינוי מהותי. בעקבות עתירות שונות שהגיעו לבית המשפט לענייני משפחה וכן לפתחו של בית המשפט המחוזי, נקבע, כי בחינת שינוי הנסיבות העובדתי תיעשה, מחד, באופן קפדני פחות, ומאידך, תוך הקפדה על דרישת תום לבו של המבקש. כך למשל, אב שאינו מקיים את זמני השהות שנקבעו עבורו עם הילדים, לא יהיה זכאי לחישוב בהתאם להלכה ועוד.

המשמעות היא שההלכה החדשה לבדה לא מהווה שינוי נסיבות, לצורך פתיחת תיק מזונות סגור שנקבעו בהסכם, אולם אם האב יצליח להוכיח שינוי נסיבות עובדתי קל מבעבר ויוכיח כי הוא תם לב, הרי שקיים סיכוי גבוה כי בית המשפט יפסוק בהתאם להלכה החדשה, ויאפשר הפחתת מזונות בזמני שהות שווים או ביטול מזונות במשמורת משותפת.

הלכה זו של העליון הלכה והתפתחה עם תיקים נוספים שנדונו וקבעה כי אין כל מניעה להחיל את הלכת בע"מ 919/15 באופן רטרואקטיבי, קרי גם על תיקים ישנים וקודמים למועד פרסום ההלכה, שעדיין נדונים בערכאות השיפוט השונות.

במידה ואתם חולקים זמני שהות שווים או כמעט שווים, ויחס ההכנסות דומה או שווה, או קיים לדעתך שינוי נסיבות מהותי ו/או שינוי נסיבות אחר למשל בחלוקת זמני השהות, בהכנסות ועוד, העשויים לאפשר הפחתת או ביטול מזונות במשמורת משותפת או הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות, ניתן לערוך בירור משפטי ולהגיש במקרה הצורך תביעה בנושא לבית המשפט - שבמקרים רבים עשויה להתקבל ולהביא לשוויון בנטל המזונות תוך ביטול מזונות או הפחתתם.

.


מאמרים אחרונים
bottom of page