top of page

תסקיר פקידת סעד


פקידת הסעד ותסקיר המוגש מטעמה מהווים גורם חשוב ומכריע בסכסוכי משמורת ולעניין קביעת חלוקת זמני השהות בין ההורים. להלן מספר הנחיות להתנהלות נכונה עם פקידת הסעד:

פקידת הסעד הינה עו"ס לסדרי דין הממונה ע"י ביהמ"ש למתן חוות דעת באשר לתא המשפחתי, ומשמשת ככלי עזר מקצועי וחשוב לצורך הכרעתו של בית המשפט בסוגיית המשמורת והסדרי השהות. פקידת הסעד הינה עו"ס מלשכת הרווחה השייכת לרשות המקומית בה מתגוררים הילדים.

על פי רוב יערכו מספר פגישות עם פקידת הסעד. תיערך פגישה עם שני ההורים גם יחד, פגישה עם כל הורה בנפרד, ופגישה של ההורה עם הילדים, כאשר חלק מהמפגשים יערכו במשרדה וחלק בבית כ"א מההורים, על מנת להכירם, ולבחון את האינטראקציה של כ"א מהם עם הילדים, ם פקידת הסעד אף אוספת נתונים מגורמים שונים כמסגרות חינוך, גורמים טיפולים של הילדים וכו', על מנת לקבל תמונה רחבה לצורך מתן חוות דעתה.

.

כיום, יותר ויותר פקידות סעד מבינות את חשיבותו של קשר תקין ויציב בין הילדים עם כל אחד מההורים, ובמיוחד הכרה בחשיבות תפקידו ההורי של האב להתפתחותם התקינה של הילדים, ולזכותם הטבעית של הילדים וההורים לקשר רציף חם וקרוב. משכך, גם מקום בו מדובר בפעוטות, יתאפשרו הסדרי שהות כולל לינה, כאשר הסדר של משמורת משותפת הופך בהדרגה לדרך המלך.

הורים רבים רואים זאת כהתערבות בעניינם המשפחתי הפנימי, ולא תמיד משתפים פעולה, או מעבירים מסרים פוגעניים, ומתנהלים באופן הפוגם בהתרשמות פקידת הסעד, ויש בכך כדי להשליך על חוות דעתה.

כך למשל, אי שיתוף פעולה, התעלמות מהעו"ס, שיח בוטה כלפי ההורה השני, חוסר סבלנות, ויכוח, והתלהמות, יש בהם להשליך על חוות הדעת.

בפגישות עם פקידת הסעד יש לשמור על מספר כללי זהב:

חשוב לשמור על שיח נעים ומכבד, לא לצאת כנגד ההורה השני, אלא אם יש נסיבות מיוחדות בהתנהלותו של ההורה השני, אזי יש לצינם מבלי לתת לכך נופך של הכפשה או הסתה.

להתמקד בעיקר שהינו טובת הילדים, סדר יומם, איכות הקשר של ההורה עם הילדים, ניתן להביא תמונות, לשתף בחוויות אישיות עם הילדים מפעילויות משותפות.

יש חשיבות מכרעת לעניין התקשורת בין ההורים ושיתוף הפעולה, לצורך מתן החלטה בעניין משמורת משותפת.

בעת ביקור בית יש לדאוג שהבית יהא נעים ומסודר, יש להראות תנאים המתאימים לגידול ילדים, חדר נעים, בגדים, משחקים, פינת לימוד וכיוצ"ב.

מההיבט האישי יש לשמור על שפה נאותה, לבוש מסודר, שפת גוף נינוחה ורגועה, שכן יש לכך משקל, כבכל מפגש אנושי.

לאחר קיום המפגשים, העו"ס תגיש חוות דעתה לביהמ"ש, כאשר קודם לכן היא תעדכן את הצדדים באשר להתרשמותה ולעניין חלופות שיוצגו בתסקיר.

במצבים בהם עצימות הסכסוך גבוהה, לעיתים נקבעת ועדת תסקירים, המאפשרת התמקדות בסוגיות שונות וחשיבה רחבה של גורמים טיפוליים שונים. בוועדה זו מתכנסות עו"ס לסדרי דין, עו"ס לסדרי דין מחוזית, וכן גורמים טיפוליים כנציגי בית ספר, פסיכולוג, פסיכיאטר וכו', על מנת למצוא פתרונות לסוגיות הנדרשות


מאמרים אחרונים
bottom of page