top of page

מהם העיקרים החשובים בעת עריכת הסכם גירושין?

על ההסכם לכלול את כלל הסוגיות הקשורות לפירוק התא המשפחתי, ולתת מענה לשאלות שעשויות להופיע, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. שכן ככל ומדובר בילדים צעירים ההסדר אמור לחלוש על שנים ארוכות עד לבגרותם.

סוגית הגירושין- מזונות אשה וכתובה וויתור עליהם.

משמורת וחלוקת הסדרי השהות- משמורת על הילדים, יחידה או משותפת, חלוקת זמני השהות של כל אחד מהילדים עם ההורים, התייחסות לחגים חופשות, נסיעות לחו"ל, מי לוקח ומחזיר, באיזו שעה ומהיכן. חלוקת נטל הנסיעות במידה והצדדים מתגוררים רחוק זה מזה, הוצאת הילדים מן הארץ.

חלוקת רכוש- חלוקת נכסי מקרקעין, מטלטלין, בנקים, זכויות סוציאליות ופנסיוניות, ההסכמות בין הצדדים בצירוף מועדים לתשלום, וסנקציות במקרה של הפרה.

מזונות הקטינים – סכום המזונות, ועד איזה גיל, צבא/תיכון, מועד תשלום, חלוקת הוצאות רפואיות וחינוכיות בין הצדדים. ככל ויש הסכמה לקופה משותפת – מי מנהל את הקופה ותנאים לניהול. האם יש צורך בהסכמה למהות ההוצאה והיקפה וכן מנגנונים להכרעה במחלוקות בעניין זה.

יש להקפיד שבהסכם יופיעו כלל ההסכמות בין הצדדים. שכן מה שלא כתוב לא קיים, אינו תקף משפטית ואינו בר אכיפה.

נושאים בהם קיים ויתור מוסכם - יש לציינו על מנת למנוע טענות בעתיד. כדוגמא זכויות רכושיות בבית לטובת היוון מזונות.

התייחסות לסנקציות במקרה של הפרת ההסכם, שכן כל הסכם צופה פני עתיד, ויש ליצור מנגנוני הרתעה במידה ולא יקוים. למשל בעניין הגט- סנקציות במקרה שלא יהא שיתוף פעולה במתן גט, במצב בו מי מהצדדים מתגורר בבית לפרק זמן מוסכם, אזי יש לקבוע מנגנון הרתעתי וכספי לעניין אי פינוי, אי תשלום כספים מצד אחד למשנהו, וכיוצ"ב.

קביעת מנגנונים של הכרעה במחלוקות שעשויות לצוץ במהלך החיים השוטפים- בנושאי חינוך כאבחונים, שיעורי עזר. בעניינים כספיים, בענייני בריאות כטיפולים רפואיים, בחירת איש מקצוע לטיפול, לחינוך וכו'.


מאמרים אחרונים
bottom of page