top of page

החלטתם להתגרש, אז מה עושים עכשיו?

ההחלטה להתגרש אינה קלה, ודורשת בחובה התלבטויות רבות, תוך שימת דגש על היבטים כלכליים, רגשיים, השלכות הפירוד על הילדים, אי ודאות ופחד משינוי.

הגעתם להחלטה ולהכרה כי ברצונכם להתגרש, ואין מנוס מפתיחת הליך משפטי, אז מאיפה מתחילים??

ראשית, ייעוץ משפטי נכון- להבין את זכויותיכם וחובותיכם ואת מצבכם המשפטי, וחשוב מכל- קבלת הדרכה כיצד להתנהל בחוכמה, בהתאם לתא המשפחתי והנפשות הפועלות.

מהפן הפרוצדוראלי, כיום, בהתאם לחוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ו-2016 לא ניתן להגיש תובענה קודם פתיחת הליך יישוב סכסוך, לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. עם פתיחת התיק תקבע פגישת מהו"ת (מידע היכרות ותיאום) ביחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין.

מטרת החוק לעודד יישוב סכסוכים תחת הגשת תביעות ופניה להליכים משפטים. סיכויי ההצלחה בהליך זה תלויים ברצון שני הצדדים ופערי המחלוקות ביניהם.

בתקופה זו מעוכבים ההליכים המשפטיים למשך 45 יום, על-מנת לתת הזדמנות להליך יישוב הסכסוך, ומרגע סיום ההליך - קיימת זכות למי שהגיש את הבקשה ראשון, תוך 15 יום להגיש תביעות. ככל ומבקש הבקשה לא פתח בהליך משפטי בסיום המועד, הזכות עוברת לצד השני להגיש תביעותיו.

ההליך ביחידת הסיוע כולל 4 פגישות. במפגש הראשון הצדדים מופיעים ללא עורכי דינם, כאשר מהמפגש השני ועד הרביעי רשאים הצדדים להגיע בליווי ייצוג משפטי, כשעורכי הדין יכולים לסייע לצדדים להגיע להסכמות. בהקשר זה ניתן לנסות ולהגיע להבנות עוד בטרם מפגש המה"ות הראשון שכן הוא נקבע - 45 יום ועד 60 יום ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, המותיר זמן לפגישות מו"מ בין עורכי הדין והצדדים.

במידה ומי מהצדדים אינו מעוניין לאחר המפגש הראשון להמשיך ביחידת הסיוע, די באי הסכמה של צד אחד על מנת להביא לסיום ההליך. באם שני הצדדים מעוניינים להמשיך בהליך הגישור ביחידת הסיוע עליהם להודיע בית המשפט או בית הדין על המשך עיכוב ההליכים, כאשר הודעה על סיום ההליך או המשך עיכוב ההליכים ייעשה בהודעה לערכאה המשפטית ע"ג טופס (טופס 3).

במסגרת הליך ישוב הסכסוך ניתן להגיש בקשות לסעדים זמניים כמזונות, קביעת הסדרי שהות ככל ומי מהצדדים לא מאפשר קשר עם הילדים, טפול רפואי בילדים, עיכוב יציאה מן הארץ, סעד לשמירת מצב קיים כשיש חשש להברחת רכוש, ובמקרים מיוחדים הדורשים זאת, אף להורות על קיצור תקופת עיכוב ההליכים ביחידת הסיוע. כך למשל אם אחד מהצדדים גרם לסיכול פגישת המהו"ת, או לא הופיע בחוסר תום לב, צד אחד בחו"ל, או במקרים בהם ייגרם נזק מעיכוב ההליכים.

הבקשות מוגשות לבית המשפט או בית הדין למתן החלטה


מאמרים אחרונים
bottom of page