top of page

ניכור הורי וסרבנות קשר

מהו ניכור הורי?

ניכור הורי או סרבנות קשר הינה תופעה המופיעה במשפחות בהם ההורים עוברים תהליך של פירוד או גירושין, כאשר המדובר במצב בו ילד אחד מתנכר לאחד ההורים, אינו מוכן לשמור עימו על קשר, מתכחש ומתנגד לו ואף יכול להגיע למצב של שנאה כלפי ההורה.

סרבנות הילד לקשר עם הורה אחד מגיעה אם לא במודע בשל אמירות פוגעניות והעברת מסרים בתפקיד הקורבן ואם במודע בשל הסתה של הורה אחד כלפי ההורה האחר.

המדובר בהזדהות של הילד עם ההורה אשר לכאורה מצטייר כנפגע, כאשר הורה אחד נוטל את תפקיד הקרבן וההורה השני הינו הפוגע, והילד מעוניין להגן על הקורבן, או במצבים בהם הורה אחד בזדון מסית ומחבל בקשר של הילד עם ההורה האחר ומביא אף לניתוק מוחלט ביניהם.

איך מטפלים בניכור הורי?

מצבים של ניכור הורי אשר אינם מטופלים עוד בראשיתם ,עלולים להביא לריחוק ונתק בין ההורה לילד כאשר בחלוף הזמן הילד מפתח רגשות כעס ושנאה כלפי הוריהו עד כדי ניתוק מוחלט של הקשר עימו וסירוב לראות את הוריהו. לעיתים ההורה הסובל מהתנהגות ילדו מתייאש מניסיונות לצור קשר וכך מנציח מצב בו הוא מאבד את הקשר עם ילדו לעיתים למשך שנים ארוכות ואף לעד.

לכן חשוב עוד עם גילוי של שלבים מוקדמים של התופעה כביטול מפגשים, אמירות פוגעניות ודברי הסתה של הורה כלפי הורה אחר, ואף מצבים בהם כעסו של הילד אינו מעובד לעבור הליך של טיפול רגשי לילד, ושל המשפחה כולה על מנת לאפשר למשפחה להתנהל באופן תקין ומכבד ולמנוע מצב של ניכור הורי אשר לעיתים הינו בלתי הפיך .

כיצד בתי משפט מתמודדים עם תופעת "ניכור הורי"?

בתי המשפט רואים בחומרה רבה את התופעה ומגנים אותה בכל תוקף שכן המדובר בפגיעה מהותית בזכותו הטבעית של ההורה לקשר עם ילדו וזכותו של הילד לקשר טוב עם שני הוריו, כאשר הדבר פוגע בהתפתחותו התקינה והיציבות הנפשית של הילד.

לבתי המשפט כלים רבים לטפל בתופעה, אם באמצעות פיקוח על הסדרי השהות לרבות הטלת סנקציות כספיות ככל והילד לא מגיע לביקור אצל ההורה הסובל מניכור, חיוב הצדדים בטיפול רגשי ומקצועי כהדרכת הורים, ביטול מזונות נוכח סרבנות קשר, כאשר בית המשפט במצבים חריגים אף העביר משמורת מחזקת ההורה המסית להורה השני, שכן יש בתופעה זו כדי לפגום במסוגלות ההורה המסית אשר אינו מפריד בין צרכיו שלו לטובת ילדו.


מאמרים אחרונים
bottom of page