top of page

מתגרשים? להלן מס' טיפים חשובים שכדאי שתדעו לגבי הסכם גירושין:

מטרתו של הסכם הגירושין הינה לאפשר בני הזוג להיפרד בהסכמה ולעגן הסכמותיהם באמצעות הסכם גירושין, אשר ידון במכלל סוגיות הקשורות לפירוק התא המשפחתי.

הסכם גירושין זו הדרך הנכונה, הנעימה והראויה לסיים את קשר הנישואין.

אפשר לעשות זאת באמצעות הליך גישור, אשר במהלכו יונחו "על השולחן" הצרכים והאינטרסים שלכם אשר יתורגמו להסכם כולל אשר ישקף את רצונכם, או לאחר ו/או במהלך מאבק משפטי בערכאות שיפוטיות שונות.

הסכם גירושין צופה פני עתיד, וכולל סעיפים שונים, אשר העיקריים שבהם דנים בהסדרת נושאים שונים הקשורים בפירוק התא המשפחתי, כענייני משמורת הילדים והסדרי שהיית הילדים עם כל אחד מההורים, מזונות הילדים, חלוקת הרכוש לרבות חלוקת חובות וזכויות, פירוק שיתוף בנכסים, פירוק שיתוף בעסקים ועוד.

הסדרת נושא הגט ואישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם גירושין חייב לקבל אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ומתן תוקף של פסק דין להוראותיו לאחר שהערכאה השיפוטית בחנה כי ההסכם נחתם בהסכמה הדדית ורצון חופשי והצדדים חתמו על ההסכם לאחר שהבינו את הוראותיו ותוצאותיו.

רגע לפני החתימה על הסכם גירושין ישנם כמה דברים שכדאי שתדעו:

 • הסכם גירושין הינו הסכם מחייב, וניתן לעתור לביטולו מכח הפרתו או מכח עילות חוזיות כטעות, הטעייה, כפייה ועושק. משאושר ההסכם, רק במקרים חריגים ייעתר בית המשפט לעתירה בעניין ביטולו של הסכם, ומשכך, מומלץ לבדוק ולשקול היטיב את ההתחייבויות אותם נוטלים על עצמם הצדדים.

 • מזונות ילדים - בנושא המזונות יש להגדיר מהו סכום המזונות/מדור וצרכים נוספים. מועדי התשלום, צמודים למדדי המחירים לצרכן. כמו כן, יש לקבוע מהן ההוצאות הנוספות בהן ישתתפו הצדדים ובאיזה יחס. למשל הוצאות רפואיות חריגות, הוצאות חינוך כבתי ספר, גנים, צהרונים, קייטנות, חוגים וכו'. וכן הוצאות כשיעורי עזר, הוראה מתקנת, אבחונים וכו'. יש להגדיר עד מתי ישולמו המזונות ומה יהא התשלום בתקופת הצבא וכו'

 • זכויות מביטוח לאומי והטבות - ביטוח לאומי מעביר למשפחה שבראשה הורה עצמאי לילדים בגילאים 6-14 מענק לימודים בחודש אוגוסט. ניתן לציין בהסכם כי השתתפות בהוצאות החינוך החריגות בהן נושאים ע"פ רוב ההורים בחלקים שווים ביניהם תקוזז ממענק הלימודים שמתקבל, לחילופין יש לקבוע כי הזכאות תתווסף בנוסף לסכום המזונות ולא להשאיר עניין זה פתוח.

 • ענייני משמורת ומזונות - הינם תמיד פתוחים לדיון. יחד עם זאת יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי, לצורך דיון מחודש. לא כל שינוי בגובה השכר, תקופת אבטלה שהינה מצב זמני יש בהם כדי להוות שינוי נסיבות. (יום שהוסף מפעם לפעם אין בו כדי להוות משמורת משותפת או להוות שינוי בקביעת המשמורת).

 • הגדרת משמורן ואחריות הורית משותפת - ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של הילדים והם אחראים לחינוכם וגידולם. לא רצוי לעמוד על ההגדרות ההוריות כעל "קרנות המזבח". ניתן לקבוע זמני שהות עם כל אחד מההורים ולגבש הסכמות ביחס לכך.

 • חלוקת זמני שהייה- להסדיר את חלוקת זמני שהיית הילדים עם כל אחד מהוריהם, מהם הימים שבהם ישהו הילדים עם כ"א מהוריהם, מה ההסדרים שיחולו בתקופת החגים, חופשים, וחופשת הקיץ על מנת למנוע אי הבנות, וכן כיצד יתקבלו החלטות ביחס לילדים בענייני חינוך, בריאות, וכו'.

 • חלוקת זכויות סוציאליות – במידה והחלטתם לחלק את הזכויות הסוציאליות - עם כניסתו לתוקף של חוק לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שהתגרשו, משמעו כי כ"א מהצדים יכול לקבל את חלקו בפנסיה של בן/ת זוגו ובזכויות סוציאליות שונות, מבלי לחכות עד שבן הזוג יעבירן לו/ה ישירות בגיל הפרישה. כיום ניתן להירשם בחשבון נפרד והקופה תעביר ישירות לזכאי, ויש לציין זאת בהסכם הגירושין לרבות קבלת צווים מתאימים מביהמ"ש לרישום הזכאות בקופות השונות. חשוב!! יש לגשת לאקטואר לצורך תחשיב הזכויות!

 • חלוקת רכוש - טרם חתימה על ההסכם רצוי לדעת מה המצב הרכושי לאשורו, לאחר בדיקה. בכל מקרה רצוי כי הצד "החלש" כלכלית, יכניס סעיף להסכם הקובע כי ככל ויתגלה מידע בדבר זכויות שלא נודעו קודם לכן, הרי שניתן לפתוח זאת לדיון.

 • כשמדובר בעצמאים יש צורך באקטואר / מומחה שייתן חוות דעתו לעניין העסק/חברה, שווי מוניטין, נכסי קריירה וכו'.

 • העברת דירה למי מבני הזוג במהלך גירושין - "העברה אגב גירושין" אינה אירוע מס ואינה כרוכה בתשלום מיסים. במקרה של משכנתא על הדירה קודם לחתימה על ההסכם ונטילת התחייבות, רצוי לבדוק מראש עם הבנק הממשכן באשר להסכמתו להפטרת הלווה מהמשכנתא ו/או באשר לקבלת כספים מהבנק, על מנת להימנע מעוגמת נפש והגעה למצב של הפרת הסכם במקרה של סירוב מצד הבנק.

 • הגנות וסקציות להפרת הסכם - במקרה ואחד הצדדים אינו עומד בהוראות הסכם הגירושין, הדבר יחשב כהפרה של ההסכם ומשמעה – הפרת פסק דין. לדוגמא: אי תשלום מזונות, אי קיום חלוקת הרכוש בהתאם להוראות הסכם הגירושין, אי חלוקת כספים/זכויות/חובות, אי קיום הסדרי ראייה, אי פינוי דירת מגורים. במצב כזה יש לפנות לעורך דין לשם בחינת דרכי טיפול בהפרה בהתאם לנסיבותיה ולעוגנים שמעניק החוק. ניתן ורצוי לרשום בהסכם הגנות סנקציות בגין אי העברה במועד של כספים /זכויות כתמריץ והגנה מפני הפרה.

מובא לעיל נקודות מרכזיות וחשובות בהסכם גירושין, כמובן שכל הסכם לגופו ויש להבין את צרכי הצדדים וההסכמות ביניהם ולעגנם בהסכם גירושין מקיף וכולל.

יש לזכור כי עריכת הסכם גירושין הבנוי נכון, דורש מיומנות ומקצועיות רבה. הסכם גירושין טוב יהא הסכם שביכולתו לתת מענה ופתרון עתידים תוך צפיית קשיים מחד ומתן פתרונות הולמים מאידך.

יש לזכור כי לאחר אישורו בביהמ"ש/ביה"ד רק במקרים חריגים ניתן יהיה לפתוח את ההסכם מחדש ו/או להביא לביטולו! לכן סוף מעשה במחשבה תחילה!


מאמרים אחרונים
bottom of page