top of page

חשיבות עריכת צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי, במסגרתו קובע אדם מה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו, מי יהיו יורשיו ומה יהא חלקו של כל יורש בעיזבון. עקרונות העל בצוואה הינם עיקרון החופש לצוות ועקרון כיבוד רצון המוריש. הצוואה צריכה להיעשות בגמירות דעת ורצון חופשי, כאשר המצווה מבין את טיבה. אדם רשאי לתקן צוואתו בכל עת וע"פ שיקול דעתו.

מטרתה של הצוואה הינה להבטיח כי רצון המוריש יקוים, אולם לא אחת נוצרים מחלוקות בין יורשים כאשר הצוואה אינה ברורה ומשאירה מקום לפרשנויות שונות ו/או כאשר קיימות עילות פסלות לקיום הצוואה.

העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה הן השפעה בלתי הוגנת, היעדר כשרות לערוך צוואה, פגמים בצוואה, אחד הנהנים בצוואה השתתף בעריכתה ועוד.

מציאות החיים הינה דינמית ומשתנה ועימה הסטטוס האישי - סטטוס של רווקות/נישואין/גירושין/ ילדים/זוגיות פרק ב'/הורות ללא נישואין /ידועים בציבור וכו'.

חוק הירושה קובע סדרת קדימויות ותנאים קשיחים לחלוקת העיזבון, אשר לעיתים אינם תואמים את רצון המוריש, ואת מציאות החיים המשתנה, משכך, חשיבות לעריכת צוואה בכל גיל על מנת למנוע סיטואציות שאינן משקפות את רצון המוריש לאחר אריכות ימים.המצווה ונסיבות החיים.

להלן מספר דוגמאות של מקרים בהם רצוי לערוך צוואה על מנת למנוע סכסוכים עתידים:

  • עת בני זוג חיים בפירוד זה מזו ו/או בהליכי גירושין, הרי שע"פ חוק הירושה יירש בן הזוג שנותר בחיים את בן זוגו אף אם הינם חיים בפירוד רב זה מזו. במקרה כזה יש לערוך צוואה ולהגדיר את היורשים וחלוקת העיזבון.

  • אף אם בני הזוג התגרשו, במידה והילדים הינם קטינים הרי שההורה הנותר בחיים הינו האפוטרופוס הטבעי של הילדים, והוא אשר ינהל את הכספים שהילדים ירשו. לא אחת בהליך הגירושין נוצר חוסר אמון בין ההורים. באמצעות מנגנון נאמנות, לפיו ישוחררו הכספים לילדים עם הגיעם לגיל 18 או ע"פ רצון המוריש ניתן להבטיח את ירושת הילדים שלא יכולו עי ההורה האפוטרופוס עליהם.

  • ע"פ הפסיקה, לא אחת הוכרו בני זוג כ"ידועים בציבור" אף הם חיו פרק זמן קצר יחד. ע"פ חוק הירושה יורש/ת בן הזוג את המוריש, יחד עם הילדים- זוהי סיטואציה בעייתית, שכן ע"פ החוק בת הזוג יורשת מחצית! על מנת למנוע סכסוך ארוך ועוגמת נפש לילדי המוריש מומלץ לערוך צוואה ובה להגדיר מיהם היורשים והיקף הירושה.

  • במצב בו בני זוג חיים יחד כידועים בציבור, ואחד מהם נשוי לאחר, הרי שהנותר בחיים לא יוכל לרשת את הנפטר. באותו אופן מומלץ לזוגות חד מיניים, או זוגות להם ילדים מחוץ לנישואין לערוך צוואה שתסדיר את חלוקת העיזבון.

  • מוגבלות בן משפחה - כאשר יש במשפחה בן מוגבל ו/או חסר מסוגלות לעצמאות כלכלית (מומלץ להקים קרן נאמנות ומנוי אפוטרופוס באמצעות כתיבת צוואה המסדירה זאת).

  • במצבים בהם יש עסק משפחתי, נכסים רבים, מניות וזכויות, עריכת צוואה מהותית לצורך הסדרת הרכוש לאחר פטירת המוריש ועל מנת למנוע סכסוכים עתידים ומלחמות ירושה, אשר מעבר לעוגמת הנפש שנגרמת לצדדים מהתדיינות ארוכה ומייגעת, הדבר מוביל לפגיעה קשה במארג היחסים המשפחתיים.


  • בעיה שנוצרת עקב ויתור לטובת הורה הנותר בחיים - הסתלקות מירושה ללא ליווי משפטי נכון, עלולה ליצור חוסר צדק חלוקתי לאחר פטירת ההורה השני. במקרים אלו, עריכת צוואה של ההורה הנותר בחיים הינה מהותית כדי ליצור מצב של הוגנות ומניעת קיפוח של אותו ילד שערך בשעתו מחווה להורה הנותר בחיים.

חשוב!! על מנת למנוע סכסוכי ירושה כואבים וארוכים מומלץ לפנות לעורך דין לענייני משפחה הבקיא בכללי הדין לצורך ניסוח נכון וברור של הצוואה, באופן שישקף נכונה את רצון המצווה. צוואה המנוסחת בצורה משפטית ע"י עורך דין לא רק שמביעה את רצונו האמיתי של המצווה אלא עשויה לחסוך ליורשים ממון רב ולמנוע מהם עגמת נפש.


מאמרים אחרונים
bottom of page