top of page

מה בין משמורת משותפת והפחתת מזונות


בשנים האחרונות אנו עדים לשינוים החלים במבנה המשפחתי, ובהגדרות התפקידים המסורתיים, עת האם גידלה את הילדים והאב דאג לפרנסת הבית. כיום אנו רואים יותר ויותר אימהות קרייריסטיות ואבות אשר נוטלים חלק פעיל ומעורב בגידול הילדים וחינוכם, תוך חלוקת זמני השהות של שני ההורים עם הילדים באופן שווה.

מגמה זו, המביאה לידי ביטוי את האפוטרופסות המשותפת שנקבעה בחוק הישראלי, נושאת עמה רוחות של שוויון, ומעבר למודל של אחריות הורית משותפת, לפיו שני ההורים זוכים ל"הגדרה הורית שווה".

כיום גישת בתי המשפט, וזאת אף אם האם מתנגדת לכך, הינה מתן משמורת משותפת, בהתקיים התנאים לכך, כמסוגלות הורית טובה של שני ההורים, תקשורת טובה בין ההורים ושיתוף פעולה ביחס לילדים (לא בכל תנאי), מגורים בסמיכות, ותפיסת 2 הבתים בעיני הילדים כמרכזיים בחייהם.

בצד מגמה שוויונית זו, והכרה במשמורת משותפת ואחריות הורית משותפת, קם ועלה נושא חלוקת נטל המזונות והביא לפתחו של ביהמ"ש תביעות להפחתת גובה המזונות.

ע"פ ההלכה, אב חייב במזונות ילדיו ע"פ הדין האישי החל עליו (עד גיל 6, חובה אבסולוטית על האב. בין גיל 6-15 חובת מזונות הכרחיים בלבד, כאשר בהוצאות מדין צדקה יתחלקו ההורים בחלקים שווים ביניהם, מגיל 15- 18 חיוב מדין צדקה בהתחשב בהכנסות ההורים).

במסגרת שיקוליו בנושא פסיקת מזונות, ביהמ"ש בוחן את זמני השהות של הילדים עם ההורים, גובה הכנסות שני ההורים, הכנסתם הפנויה, צרכי הילדים והוצאותיהם, תוך בחינה זהירה כי הפחתת המזונות לא תפגע בטובת הילדים.

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין, הן ע"י ביהמ"ש למשפחה והן ע"י ביהמ"ש המחוזי, אשר קובעים כי במצבים של משמורת משותפת גובה הפחתת המזונות יעמוד על 50% מדמי המזונות שנפסקו, ואף פסקי דין אשר הרחיקו וקבעו, כי כל צד ישא בהוצאות הילדים עת שוהים הם עימו, כאשר בהוצאות חריגות כחינוך ובריאות יתחלקו ההורים בחלקים שווים ביניהם.

הלכה שיצאה מביהמ"ש המחוזי בחיפה, ע"י כב' השופטת וילנר, בנושא הפחתת מזונות במשמורת משותפת קבעה הפחתת מזונות בגובה 25% בהתייחס לעובדה שהאב נושא בהוצאותיהם הישירות של הילדים עת שוהים הם עימו. לאחריו ניתן פס"ד מביהמ"ש המחוזי לוד מרכז, כב' השופט וייצמן, אליו הצטרפו כב' השופטות מיכל נד"ב וורדה פלאוט ( עמ"ש 50603-01-14) לפיו במצב של זמני שהות שווים ומשכורות שוות דמי מזונות ומדור יופחתו ב 50%.

בחודש מרץ 2015 ניתן פסה"ד מביהמ"ש המחוזי ת"א, כב' השופט שוחט, כב' השופטת יהודית שבח וכב' השופט יצחק ענבר (עמ"ש 11180-05-14) אשר אף הוא קבע הפחתה בגובה 50%, תוך ניתוח הדין והפסיקה. לאחרונה ניתן פסה"ד מהפכני מביהמ"ש המחוזי בת"א, כב' השופטים שנלר, ורדי, וברנר (עמ"ש 41769-10-13 אשר הרחיב וקבע כי בהסדר משמורת משותפת לילדים בגילאי 15 ו- 18, זמני שהות שווים והכנסות ההורים דומות, אין צורך בתשלום דמי מזונות.

נראה כי טרם נאמרה המילה האחרונה, ואין כל ספק כי על המחוקק לומר את דברו בעניין זה.

להרחבה בנושא מזונות ילדים לחצו כאן

להרחבה בנושא משמורת משותפת לחצו כאן


מאמרים אחרונים
bottom of page