top of page

שלום בית

 

תביעה לשלום בית נתונה לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני, כפי שבסמכותו הייחודית לדון בתביעת גירושין. משמעה של תביעה זו, כי מגיש התביעה מעוניין לחיות יחדיו עם בן זוגו בשלום בית ולחזור עמו למערכת יחסים תקינה כולל חיי אישות כמקובל בין בעל לאישה.

 

תביעות לשלום בית מוגשות לא אחת בתיקי גירושין עת אחד מהצדדים (ע"פ רוב הגבר) מגיש תביעת גירושין ובן הזוג השני מגיש תביעה לשלום בית.

 

לעיתים בן הזוג המבקש לחיות בשלום בית עם בן הזוג השני אכן מתכוון לכך, אולם לעיתים המדובר בצעד טקטי גרידא, בעיקר ע"י נשים, על מנת למנוע פירוק השיתוף בבית באמצעות הוצאת "צו למדור ספציפי" אשר יקנה לאשה המשך מגורים בבית וסיכול הליך הגירושין.

על מנת לבטלו על הבעל להוכיח עילות גירושין, אחרת הצו יישאר על כנו.

 

bottom of page