top of page

דיני ירושה

אדם, לאחר אריכות ימיו ושנותיו, יכול להוריש את רכושו בשתי דרכים- בירושה ע"פ דין או ע"י צוואה.

 

בהורשה ע"פ דין - חוק הירושה קובע כי במקרה בו אדם נפטר, מבלי להותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם לחוק הירושה, אשר קובע  מס עקרונות על פיהם מתחלקת הירושה ע"פ דין בהתאם למעגלי קרבה משפחתית.

במעגל קרבה הראשון יורשי המנוח הם מי שהיה בן זוגו בעת פטירת המנוח, ילדיו וצאצאיהם. במעגל קרבה השני הורי המנוח וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו שלה מוריש), ובמעגל קרבה השלישי הורי הוריו וצאצאיהם (דודים ובני דודים של המוריש).

 

בצוואה- צוואה הינה מסמך משפטי, במסגרתו קובע אדם מה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו, מי יהיו יורשיו ומה יהא חלקו של כל יורש בעיזבון.

עקרונות העל בצוואה הינם עיקרון החופש לצוות ועקרון כיבוד רצון המת. הצוואה צריכה להיעשות בגמירות דעת ורצון חופשי, כאשר המצווה מבין את טיבה. אדם רשאי לתקן צוואתו בכל עת וע"פ שיקול דעתו.

 

מטרתה של הצוואה הינה להבטיח כי רצון המת יקוים, אולם לא אחת נוצרים מחלוקות בין יורשים כאשר הצוואה אינה ברורה ומשאירה מקום לפרשנויות שונות, ו/או כאשר קיימות עילות פסלות לקיום הצוואה.

 

העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה הן השפעה בלתי הוגנת, היעדר כשרות לערוך צוואה, פגמים בצוואה, אחד הנהנים בצוואה השתתף בעריכתה ועוד.

 

משרדנו מתמחה בטיפול וייצוג בסוגיות הקשורות וכרוכות לתחום דיני הירושה - עריכת צוואות, ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות בהקשר לסכסוכי ירושה - התנגדויות לצוואות, הגנה על צוואות, תביעות למזונות מן העיזבון. טיפול בהליכים פרוצדוראליים כבקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

משרד עו"ד אירית ארז מקיים קשרי עבודה קבועים ושיתוף פעולה עם אנשי מקצוע ומומחים בתחומי העיסוק של המשרד, לרבות: חוקרים פרטיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, שמאיי מקרקעין, רואי חשבון, אקטוארים וכו' לשם ראיית תמונה רחבה ובניית אסטרטגיה מנצחת בניהול ההליך המשפטי. 

bottom of page