top of page

ירושה

 

חוק הירושה קובע כי במקרה בו אדם נפטר, מבלי להותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם לחוק הירושה. פרק ב ' לחוק הירושה קובע מהם יורשיי המנוח, בהתאם למעגלי קרבה משפחתית. במעגל הראשון יורשי המנוח הם מי שהיה בן זוגו בעת פטירת המנוח, ילדיו וצאצאיהם. במעגל השני הוריו וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו שלה מוריש), ובמעגל השלישי הורי הוריו וצאצאיהם (דודים ובני דודים של המוריש).

 

בהתאם לחוק הירושה רק מעגל קרבה אחד יורש את המוריש. כאשר קיימים יורשים במעגל הראשון – הם יירשו את כל העיזבון. כאשר אין יורשים במעגל הראשון – יורשים את כל העיזבון המעגל השני (ככל שהוריו של הנפטר אינם בין החיים בעת פטירתו – יועבר עזבונו בחלקים שווים לצאצאיהם) וכך בהתייחס למעגל השלישי.

כאשר לנפטר בן זוג בחיים וקיימים יורשים במעגל הקרבה השני – משהיורשים הם הורים, יקבל בן הזוג מחצית וההורים מחצית וכאשר בנמצא רק אחים של הנפטר דהיינו צאצאי ההורים – יירש בן הזוג שני שליש מן העזבון.

 

 

 

במידה ואין יורשים במעגל הראשון והשני– עוברים למעגל השלישי, שם חל אותו העיקרון.

עזבונו של הנפטר מתחלק בין ארבעת הורי ההורים ובאם מי מהם אינו בין החיים עובר חלקו לצאצאיו. בדומה,  במעגל השלישי במידה ויש בן זוג לנפטר, יורש בן הזוג שני שליש מן העזבון ואילו הורי ההורים וצאצאיהם – שליש.

 

בן הזוג אשר היה נשוי למוריש בעת פטירתו יהיה זכאי לקבל את הרכב אשר שימש את הצדדים והמיטלטלין בבית. כמו כן יירש את מחצית העיזבון והילדים יתחלקו שווה בשווה במחצית האחרת. קרי לנותר בחיים 75% מכלל העיזבון ולילדים רבע (שכן מחצית שייכת לנותר בחיים בנכסים המשותפים, מכוח חייהם המשותפים, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל”ג-1973, או מכוח הלכת השיתוף).

 

במקרים שאחד מילדיו של המוריש אינו בחיים, יוכלו ילדיו לרשת במקומו להתחלק שווה בשווה בחלקו של אביהם בעיזבון. 

 

במקרים בהם קיימים חובות לעיזבון, אין לבן-הזוג כל יתרון במימוש חלקו מכוח קשר הנישואין, על-פני נושים אחרים של העיזבון.

כאשר לא הותיר אחריו הנפטר כל  יורשים, זכאית המדינה לרשת.

 

 

פרוצדורה

עת המוריש לא הותיר צוואה, הרי שפועלים ע"פ חוק הירושה.  על היורשים להגיש צו ירושה ע"פ דין, ע"י הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה, ליתן צו ירושה ולמנות מנהל עיזבון.

 

במקרים של התנגדות לירושה, של יורש או המדינה, במקרה של צוואה בעל פה, או נסיבות מיוחדות אחרות, תועבר הבקשה לצו ירושה לדיון בביהמ"ש לענייני משפחה.

בהסכמת כל היורשים ניתן להגיש בקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני. חשוב לדעת כי ע"פ ההלכה היהודית יש סדר חלוקה שונה בין גברים ונשים, והוראות דין אחרות ביחס לירושה, ועל כן נדרשת הסכמת כל היורשים להתדיין בבית הדין הרבני.

 

 

 

bottom of page