top of page

חלוקת רכוש

 

אחד הנושאים המורכבים והמהותיים ביותר בדיני משפחה הינו עניין חלוקת הרכוש בין הצדדים. הכלל הוא כי כל רכוש אשר נצבר במהלך הנישואין, עם הגירושין נחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, אף אם נכס רשום ע"ש אחד מבני הזוג.

 

בגדרי הרכוש המשותף נכללים כל אשר צברו בני הזוג במהלך נישואיהם, לרבות זכויות סוציאליות, מוניטין ונכסי קריירה.

רכוש שאינו נכלל במסת האיזון הינו רכוש מלפני הנישואין, מתנות וירושות שנתקבלו במהלך חיי הנישואין, אלא אם תוכח כוונת שיתוף ברכוש זה.

חובות שנצברו במהלך הנישואין הינם חובות ומשותפים, אלא אם מדובר בחובות שאינם שייכים במובהק לתא המשפחתי – כהימורים, מעשים בלתי חוקיים, חובות כספיים בגין בגידות ועוד.

 

ע"פ החוק, חלוקת הרכוש תלויה במועד נישואי בני הזוג. בני זוג שנשאו לפני 1.1.74, תחול בעניינם חזקת השיתוף, לפיה ניתן בכל עת לחלק את הרכוש המשותף אף לפני פקיעת הנישואין, וכל אשר נרכש במהלך הנישואין ללא קשר לרישומו בפועל שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים.

 

בני זוג אשר נישאו לאחר 1.1.74, יחולו עליהם ההסדרים הקבועים בחוק יחסי ממון, אשר קובע כי כל אשר צברו הצדדים ממועד הנישואים עד למועד הקרע ביניהם, שייך לשניהם בחלקים שווים. להבדיל מבני זוג עליהם חלה חזקת השיתוף, בני זוג שחל עליהם חוק יחסי ממון – איזון המשאבים ביניהם הינו איזון דחוי למועד פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות.

 

חלוקת הרכוש מכוח חוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים נעשית תוך כדי השוואת ערכם של הנכסים השונים אשר בבעלות כל אחד מן הצדדים, למעט נכסים אשר הוצאו מכלל האיזון כקבוע בחוק. בתום הערכה זו, המשאבים יאוזנו בין הצדדים באופן שבן הזוג אשר ידו על העליונה ישלם את ההפרש לבן הזוג האחר בכסף או בשווה כסף.  

 

בית המשפט רשאי להורות על ביצוע איזון משאבים גם לפני פקיעת הנישואין. התנאים לאיזון משאבים לפני מתן הגט הם- קרע מהותי בין הצדדים, בני הזוג החיים בנפרד במשך תשעה חודשים לפחות, שנה חלפה מהיום שנפתח הליך המביע רצון של אחד הצדדים בפירוק הקשר, הוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין הצדדים.

 

בהתקיים נסיבות מיוחדות, לבית המשפט לענייני משפחה הוקנתה הסמכות, ע"פ שיקול דעת בית המשפט, לקבוע חלוקה לא שוויונית בין בני הזוג, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה (כגון במקרים של פערי השתכרות, הברחת רכוש ועוד).

 

בהליך איזון המשאבים לא אחת יש להיעזר בשמאים ואקטוארים לשם הערכת נכסי בני הזוג, לרבות זכויות סוציאליות, פנסיה ונכסי קריירה. במקרים בהם יש חשש להעלמת רכוש יש להיעזר בחוקר פרטי לצורך חקירה כלכלית.

 

נושא חלוקת הרכוש דורש רגישות רבה ולעיתים חשיבה "מחוץ לקופסא", על מנת להביא לפתרונות יצירתיים המגשימים את טובת הלקוח.

משרדנו מקיים קשר קבוע עם מומחים מקצועיים בתחומים שונים, על מנת לפרוש בפני הלקוח את תמונת המציאות, ולהביאו לפתרונות נכונים אם באמצעות הגעה להסכם גירושין ואם באמצעות הליכים משפטים, תוך שמירה על זכויות הלקוח.  

 

bottom of page