top of page

ידועים בציבור

 

מעמדם של בני זוג ה"ידועים בציבור" התגבש עם השנים מכורח המציאות, ובא לידי ביטוי בחוקים שונים ללא כל הגדרה אחידה, כשלכל חוק הגדרה שונה המושפעת מאופי החוק, הזכות המוענקת וממועד חקיקתו.

 

 

בני זוג הבוחרים לחיות יחדיו כידועים בציבור נוהגים כך מסיבות שונות, אם ממסיבות אידיאולוגיות כהתנגדות למוסד הנישואים הדתי, או בשל איסורים שמקורם בדין הדתי הנוהג בישראל (לדוגמא כהן וגרושה) ועל פי רוב מתוך בחירה לנהל אורח חיים ללא מסגרת נישואין פורמאלית. 

 

על פי הפסיקה התגבשו מספר עקרונות משותפים לבחינת מוסד הידועים בציבור, ונדרשים שני תנאי סף מצטברים לקיומם: חיי משפחה וניהול משק בית משותף, בכפוף לבחינת כל מקרה על פי נסיבותיו המיוחדות. ניהול משק בית משותף משמעו מאמץ משותף לניהול משק הבית, כאשר כל אחד תורם לטובת חיי השיתוף מעמלו וע"פ יכולתו, וחיי משפחה – קיום חיים אישות ומערכת יחסים כשל בעל ואשה תחת קורת גג אחת.

 

על בני זוג ידועים בציבור תחול חזקת השיתוף, ולא חוק יחסי ממון, כאשר נטל ההוכחה הוא על הטוען לשיתוף כי מנסיבות חייהם המשותפים עולה הסכם מכללא כי הם שותפים בזכויות וברכוש.

 

בשנים האחרונות לאור התמורות החברתיות שחלו בעולם בכלל ובישראל בפרט, ולאור פרשנות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הדוגל בשוויון, ומניעת פגיעה בכבוד האדם וקניינו, המגמה הן של החקיקה והן של הפסיקה היא הרחבת מוסד הידועים בציבור באמצעות חוקים סוציאליים המעניקים זכויות שונות, ובחלקם משווים את מעמד הידועים בציבור למעמד נשואים. כך לדוגמא בחוקים שונים מוגדרים זכויות הידועים בציבור: בדיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני החוזים. בחוק הירושה זכאי ידוע בציבור שבן זוגו נפטר למזונות מעיזבון הנפטר, בתנאי שאף אחד מהם לא היה נשוי באותה עת לאחר. ביטוח לאומי וחוקים סוציאליים מכירים במוסד הידועים בציבור לשם ביטוח זקנה, שארים  ועוד.

בהיעדר הוראות דין יצרה הפסיקה מזונות אזרחיים, המכונים "מזונות משקמים" וקבעה כי אישה זכאית למזונות עבור התקופה בה חיה עם בן זוגה, וזאת מכוח הסכם מכללא הנלמד מעצם החיים המשותפים. הסכם מכללא המסתמך על אומד דעתם של הצדדים ועל כוונתם הסובייקטיבית. הגישה הרווחת כיום בבתי המשפט, בהתקיים התנאים שנקבעו בפסיקה, ובהתאם לנסיבות המקרה, לפסוק מזונות לידועה בציבור שהייתה תלויה כלכלית בבן זוגה כדי לאפשר לה להסתגל כלכלית למצבה החדש. ההחלטה לעניין משך תקופת תשלום המזונות תלויה במשך החיים המשותפים, מידת התלות וההסתמכות על בן/בת הזוג, פערי כוחות והשתכרות בין הצדדים ועוד.

 

למניעת מחלוקות וסכסוכים עתידיים מומלץ לערוך הסכם ממון ו'או הסכם לחיים משותפים" המעגן את הסכמות הצדדים ביחס לניהול החיים המשותפים והסדרת כלל עניינם לרבות רכוש במקרה פירוד. הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור אינו מחייב אישורו בבית המשפט. יחד עם זאת, מומלץ לעשות כן, שכן ביהמ"ש בודק במהלך הדיון את הבנת הצדדים בנוגע להסדרים בהסכם, את הגינות ההסכם ואת הבנת הצדדים את השלכותיו ותוצאותיו. בהתאם לסעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לעיניי משפחה לבית המשפט סמכות לאשר הסכם בין ידועים בציבור וליתן לו תוקף של פסק דין.  

 

bottom of page