top of page

מזונות ילדים

 

נושא מזונות ילדים הינו אחד מעיקרי המחלוקת בין בני זוג המצויים בהליכי גירושין ופרידה. הסמכות לדון בנושא מזונות הילדים הינה בידי בית המשפט לענייני משפחה, אולם, ניתן לדון בסוגיה זו בבית הדין הרבני, זאת בתנאי שניתנה הסכמת שני ההורים לכך.

 

מזונות הילדים נקבעים ע"פ צרכי הילדים ויכולתם הכלכלית של הוריהם. מזונות הילדים כוללים את כל צרכי מחייתם, כאשר הפסיקה הבחינה בין צרכים הכרחיים ובסיסים הכוללים: מזון, ביגוד, הנעלה, מקום מגורים ואחזקתו (מדור), צרכי חינוך ובריאות - לבין צרכים מעבר לכך, המכונים צרכים מדין צדקה, ואשר לגביהם, חובת האב הינו בהתאם ליכולתו הכללית תוך התחשבות בהכנסותיה של האם. לדוגמא: חוגים, שיעורי העשרה, שיעורים פרטיים, בילויים, דמי כיס, נסיעות ונופש בארץ ובחו"ל וכו', בהתאם לרמת החיים לה הורגלו הילדים.

 

 

בהתאם להלכה והדין העברי, חיוב אב במזונות ילדיו הקטינים "מקטני קטנים" עד גיל 6 הינו חיוב אבסולוטי ואינו תלוי מצבם הכלכלי של האב או האם אלא בצרכי הילד וזאת מכח דין תורה. 

 

באשר למדור (שכר דירה או משכנתא) קבעה הפסיקה כי השיעור בו  יחויב האב הנו על פי מספר הילדים. לגבי ילד אחד קבעה הפסיקה השתתפות האב בשליש משכר הדירה (33%), לגבי שני ילדים  40% ולגבי 3 ילדים 50%, וזאת בהתאם לרמת החיים לה הורגלו הילדים.

 

מגיל 6 עד גיל 15 חיוב האב הינו בעבור צרכיהם ההכרחיים בלבד וזאת מכח תקנות הרבנות הראשית. כאשר מעבר לכך במזונות "מדין צדקה" יתחלקו ההורים בחלקים שווים ביניהם בהתאם לגובה הכנסותיהם.

 

מגיל 15 עד גיל 18 החיוב הינו מדין צדקה ובהתאם לכך בהתחשב בהכנסותיהם של כ"א מהצדדים.

הפסיקה קבעה כי מגיל 18 ועד לסיום שירות החובה בצה"ל, ישלם האב כשליש מהסכום המזונות שנקבע.

 

מזונות במשמורת משותפת

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים ותמורות בפסיקת בתי משפט בנושא מזונות ילדים. המגמה כיום הינה להחיל את עקרון השוויון על שני ההורים, תוך הכרה בשני ההורים כשווי זכויות ביחס לילדיהם, ואיזון חלוקת הנטל של דמי המזונות תוך התחשבות בהכנסות הצדדים. יחד עם זאת, מגמה זו זוכה לגישות שונות בין שופטי בתי המשפט , דבר אשר יוצר חוסר אחידות בפסיקת מזונות ילדים.

 

 

הגישה כיום מכירה בחשיבות אחריות הורית משותפת והכרה בחשיבות מעמדם של שני ההורים כמעורבים ופעילים בחיי הילד, כאשר בסיסה הינו עיקרון טובת הילד. הכרה זו לא אחת מביאה לפתחו של בית המשפט תביעות למשמורת משותפת וחלוקת נטל המזונות בין ההורים. עד לאחרונה, פסק הדין המנחה בעניין זה קבע כי משמורת משותפת תביא להפחתה בגובה 25% מסכום המזונות הסופי. מדובר בפסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה. פסק דין מאוחר יותר מבית המשפט המחוזי מרכז קבע, כי במשמורת משותפת ומשכורות שוות- דמי המזונות כולל המדור יופחתו ב 50%.

bottom of page