top of page

נכסי קריירה ומוניטין

 

נכסי קריירה הינם נכסי הון אנושי, קרי, מוניטין אישיים, כושר השתכרות, תארים אקדמיים ורישיונות מקצועיים. מוניטין אישי ונכסי קריירה בכלל נמצאים בין מכלול הנכסים של בני הזוג, ברי חלוקה.

אם כי בשל היותם נכסים בלתי מוחשיים נדרשת הערכה מקצועית לשום את שווים.

 

בתי המשפט הכירו בנכסי קריירה כנכסים משותפים של בני זוג הניתנים לחלוקה, תוך בחינה אם ההשקעה העיקרית בצבירתם הייתה במהלך החיים המשותפים וניתן לייחס את פירות ההשקעה לתא המשפחתי.

 

פעמים רבות נוצרים פערים משמעותיים בין בני הזוג, בעיקר לחובת האישה, אשר טיפחה את הבית והמשפחה ותמכה בבן זוגה, כאשר במקביל הגבר התפתח וצבר מוניטין וקריירה אישית.

פערים אלו אינם נעלמים מעיני בית המשפט,  ולא אחת, בהתקיים פערים משמעותיים, ע"פ שיקול דעת בית המשפט, מאוזנים נכסי הקריירה בין הצדדים, באמצעות פתרונות יצירתיים כפיצויים, תשלומים עיתיים, חלוקה בלתי שווה של נכסי הצדדים ועוד.

 

bottom of page