top of page

מזונות אשה

 

אשה זכאית למזונות מבעלה כל עוד הצדדים נשואים זה זו, בהתאם לרמת החיים לה הורגלה במהלך הנישואין ע"פ הכלל "עולה עימו ואינה יורדת". זאת אף אם הינם חיים בנפרד- דבר אשר משמש לא אחת ככלי בידי הנשים למניעת הגט מבן הזוג.

 

סכום המזונות מטרתו לספק את כלל צרכי האשה, ולרבות כלכלה, ביגוד, הנעלה, הוצאות דירה ואחזקתה, ושאר ההוצאות שהוציאה במהלך הנישואין, הסכום נקבע על פי רמת החיים לה הורגלה האשה, הכנסת הבעל ופוטנציאל השתכרותו.

 

אשה אשר עובדת אינה זכאית למזונות אשה אם הכנסתה מספקת את צרכיה. במידה וגובה הכנסתה אינו מספק את רמת החיים לה הורגלה וצרכיה, יחויב הבעל ב"השלמת מזונות אשה".

 

בהתאם להלכה והדין העברי, אשה שהוכח כי בגדה בבעלה או עזבה את הבית ללא כל סיבה מוצדקת מהותית איבדה זכאותה למזונותיה וכתובתה.

bottom of page